KAUPLEMISREEGLID 1. JUUNIL 2015 TALLINNA LOOMAAIAS

Käesolev reeglistik kehtib kauplejatele Tallinna Loomaaia Veskiplatsil 1. juunil 2015. aastal

1.    Kauplemispinna ühikuks on jooksev meeter, mis sisaldab automaatselt sügavust 3 meetrit. Minimaalne müügipind on 2 jooksvat meetrit (see tähendab pinda 2m x 3m sügavust).

2.    Osavõtumaks on 20 € + käibemaks 20% ja see sisaldab järgnevaid kulutusi:

  1)  Flaierite trükkimine ja levitamine

  2)  Osalejate nimesiltide trükkimine

  Osalejate nimesildid annavad kandjale õiguse siseneda loomaaia territooriumile nii montaaži, demontaaži kui ka   lastekaitsepäeva ürituse töö ajal. Nimesiltide edasiandmine teistele isikutele on keelatud.

  3)  Ürituse ühisturundust koos Tallinna Loomaaiaga

3.    Kauplemispinna tasu on 20 € jooksev meeter, käsitöölistele on soodushind 16 € jooksev meeter (hindadele lisandub käibemaks 20%). Hinna sisse kuulub:

  1)  Loomaaeda sissepääs (2 inimest iga jooksva meetri kohta, s.o. 6 inimest 3-meetrise kauplemispinna kohta). Loa   saamiseks on vajalik eelnevalt (hiljemalt 10 päeva enne üritust) korraldajale edastada inimeste andmed (ees- ja   perekonnanimi) ning vajadusel ka sõiduki andmed (registreerimisnumber), millele luba vaja.

  2)  Üldkoristus

NB! Kauplemispinna broneeringul peale 20. 05. 2015 lisandub viimase hetke tasu 3 € jooksva meetri kohta.


4.    Kauplemispinnal elektri (pinge 220 V) kasutaja maksab 3 € ühe kilovati eest. Kaupleja peab ise hankima vajaminevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist kauplemispinnani. NB! ELEKTER ON KORRALDAJA POOLT TAGATUD VAID KAUPLEJATELE, KELLEGA SEE ON EELNEVALT KOKKU LEPITUD.


5.    Kauplemispinna broneering jõustub peale kauplemistasu õigeaegset laekumist korraldaja pangaarvele ning eelbroneering kustub kohe peale arvel esitatud maksetähtaja möödumist.

6.    Kaupleja saab õiguse müügipinnale peale arve tasumist. Pärast arve tasumist näitab korraldaja kauplejale tema asukoha müügiterritooriumil.


7.    Kaupleja ei või kauplemispinda või osa sellest edasi üürida kolmandale osapoolele ilma korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8.    Kui kaupleja soovib üritusel osalemisest loobuda, peab ta sellest korraldajale viivitamatult kirjalikult teatama. Kui loobumisest teatamine toimub vähem kui 20 päeva enne ürituse algust, siis osavõtumaks ja kauplemispinna tasu tagastamisele ei kuulu.

9.    Eksponeeritav kaup või teenus peab välja nägema viisakas ja soliidne ning kaupleja peab seadma müügipinnale reklaami kaupleva firma või isiku nimega.

10. Kaupleja kujundab oma müügikoha ise järgides lasteürituse head tava ning vastutab oma müügikoha ja toodete säilimise ning võimalike kahjustuste eest. Lahtise tule ja elusloomade kasutamine on lubatud vaid korraldaja eelneval loal.

11.  Mistahes kauba või teenuse müümisel vastutab kaupleja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

12.  Kauplejate asukoha määrab korraldaja, arvestades kaupleja vajadusi. Kaupleja müügiplatsi määramisel võetakse arvesse geograafilisi eripärasid, kaupade/teenuste olemust, registreerimise ja arve tasumise aega, elektri kasutamise vajadust, jms asjaolusid. Korraldaja EI VARUSTA kauplejaid müügilettide, varjualuste, pikendusjuhtmete ega muu kauplemiseks vajalikuga.


13.  Kaupleja on kohustatud müüma ainult registreerimistaotluses märgitud tooteid. KEELATUD on müüa sööke, jooke ja elusloomi ning lasteüritusele sobimatuid kaupu.

14. Kui kaupleja rikub kauplejate paigutamise skeemi, siis on korraldajal õigus kaupleja ümber paigutada.

15.  Korraldajal on kauplemisreeglite rikkumisel õigus kaupleja ürituselt kõrvaldada.
Sellisel põhjusel kõrvaldatud kauplejale osavõtumaksu ega kauplemispinna tasu ei tagastata.

16. Korraldaja teavitab kauplejat ürituse korralduslikest asjaoludest (kauplemispinnale autoga ligipääsemise kellaajad jne) ning kaupleja kohustub neid täitma.

17.  Korraldaja süü läbi ürituse mittetoimumise korral tagastab korraldaja kauplejale 100% viimase poolt tasutud osavõtumaksu ja kauplemispinna tasu.

18. Korraldaja vastutab üldise korra eest näituseterritooriumil.

19. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu (force majeure) poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste kauplejate ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest.

Korraldaja:

Nimi:           Batuudijuss OÜ

Aadress:     Meretähe 2, Muraste, Harku vald

Koduleht:    www.batuudijuss.com

e-post:        laane.jaanus@gmail.com         

telefon:        Jaanus Laane  51 08 490

    Kaupo Otsing  566 233 22Email again:
Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud ülaltoodud kauplemisreeglitega ja nõustun kauplejale esitatud tingimustega.