Batuudi rendileping

Rendileandja:

nimi: Batuudijuss OÜ (registrikood 11937684)

aadress: Meretähe 2, Muraste 76905, Harku vald, Harjumaa

Rentnik:

        nimi:

aadress:

kontakt:

Lepingu objektiks on batuut nimega ……………………………………… koos batuudi kasutamiseks vajalike puhurite ning kinnitusvaiadega.

Rendiperiood: ……………………………………………

Rendisumma: …………………………….

Objektil väljarentimise hetkel ilmnenud vead: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renditingimused:

1. Rendi algus. Rentimise aeg algab batuudi rentnikule üleandmisest.

2. Batuudi loovutamine rentnikule. Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse rentimise väljarentimise hetkel objektil teadaolevad vead ja puudused. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.  

3. Rent sisaldab batuuti ning batuudi kasutamiseks vajalike puhurite kasutamist lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud Batuudi kasutaja meelespeas toodud reeglitest ja soovitustest.

4. Rent ei sisalda batuudi või puhurite ettevaatamatul, mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.

5. Kahjude hüvitamine. Punktis 4 loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:

a)   Batuut on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 2000 eurot.

b)   Puhur on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr 300 eurot.

c)   Määrdunud batuudi tagastamisel tuleb kompenseerida batuudi puhastamise maksumus 15 eurot.

d)   Kui batuut on lõhutud, kuid seda on võimalik parandada, tuleb lisaks vajaminevatele materjalidele kompenseerida batuudi parandamiseks/õmblustöödeks kulunud tööaeg hinnaga 20 eurot/tund.

Rentniku süü tõttu tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 3 ööpäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 ööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.

6. Batuudi tagastamine. Objekt tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval enne kella 24:00 hoolikalt kokkupanduna ja puhastatuna. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

Rendileandja ei vastuta rentniku nõuetevastasest tegevusest või reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral!

 

Batuudi rendilepingu lisa nr 1

BATUUDI KASUTAJA MEELESPEA!

 Batuut on vanuse ja pikkuse piiranguta, ühe hüppaja kaal max 100 kg.

 

1. Üldnõuded ja reeglid.

1) Vähemalt üks VASTUTUSVÕIMELINE TÄISKASVANU peab batuudil toimuval silma peal hoidma. Ära kunagi jäta lapsi batuudile järelvalveta! Hoia lapsed kindlasti puhurist ja elektrikaablist eemal. Veendu, et kõik lapsed saavad aru mis on lubatud ja mis keelatud.

2) Hoolitse selle eest, et batuudil hüppaksid korraga enam-vähem ühevanused/suurused lapsed. Suuremad võivad väiksemaid tahtmatult vigastada.

3) Vihmase ilmaga on batuut ohtlik - libisemisoht. Juhul kui batuudile siiski satub vett, palu lastel hetkeks maha astuda ning kuivata pind lapiga.

4) Tugeva tuulega on batuutide kasutamine KEELATUD! Ära kunagi kasuta batuuti kui tuule kiirus on üle 15 m/s. Ohutus ennekõike!

5) Ära luba batuudile rohkem lapsi kui on antud batuudi ettenähtud maksimaalne laste arv.

6) Iga batuudil viibiv isik peaks olema hea tervise juures. Ära luba batuudile isikut, kellel on (või on äsja olnud) vigastus, trauma või mõni muu (haiguslik) seisund, mille puhul batuudi kasutamine ei ole soovitatav. Ühelgi batuudil ei ole soovitatav hüpata rasedatel. Igaüks kannab ise vastutust, et tema tervislik seisund on sobiv batuudi kasutamiseks.

7) Täiskasvanutel on KEELATUD hüpata lastele mõeldud batuutidel (nailonist kodukasutuseks mõeldud batuudid). Kuid soovitame kõikidel alla 100 kg kaaluvatel täiskasvanutel proovida meie PVC vanusepiiranguta batuute.

8) Ära ürita batuuti liigutada kui see on juba paigaldatud.

 

Batuutidel EI TOHI:

·     Viibida jookide, söökide, närimiskummi, jalatsite ja teravate ehetega (sealhulgas prillid, sõrmused,  juuksenõelad, ketid, käekellad jms).

·     Kanda taskutes või riiete küljes esemeid, mis võivad teisi isikuid vigastada või batuute kahjustada.

·     Turnida seintel või võrkude küljes, mis ei ole selleks ette nähtud.

·     Agressiivselt käituda, rüseleda ning teha ohtlikke ja teisi häirivaid manöövreid. Kõik nõuetest mitte kinnipidajad tuleb batuudilt koheselt eemaldada!

·     Viibida koduloomi.

Juhul kui batuut hakkab tühjenema:

·     Korralda laste kiire eemaldumine batuudist.

·     Kontrolli, kas puhur on korralikult kinnitatud batuudi külge.

·     Vaata üle vooluühendused ja pistikud ning kaitsmed elektrikilbis.

Kui viga ei ole tuvastatav, võta meiega koheselt ühendust.

 

 

2. Paigaldamine ja kokkupanek (juhul kui paigaldate toote ise).

 

Batuuti võivad paigaldada ainult täiskasvanud isikud.

 

1) Laota batuut kuivale ja tasasele pinnale, teravatest esemetest eemale.

2)  Enne kasutama hakkamist peab iga täispuhutav batuut olema fikseeritud kõikidest tehase poolt ettenähtud kinnitusaasadest. Fikseerida tuleb kaasasolevate vaiadega, lüües kõik vaiad lõpuni maa sisse 45° nurga all batuudi suhtes. Sobiva pinnase puudumisel tuleb batuut kinnitusaasadest turvaliselt kinnitada köite või koormarihmadega lähedalasuvate puude või ehitiste külge.
3) Kontrolli visuaalselt puhuri ja toitekaabli korrasolekut enne puhuri ühendamist vooluvõrku.

4) Ühenda puhur batuudi vastava avausega ja lülita seade vooluvõrku. Täispuhutavad batuudid peavad olema täielikult õhuga täitunud, enne kui keegi sinna peale astub. Puhur peab kogu batuudi kasutamise aja jooksul töötama.
5) Kindlusta, et ümber batuudi oleks igal küljel vähemalt 2 meetrit vaba ruumi. Elektriliinide alla ei ole soovitatav batuuti paigaldada.
6) Ära alusta batuudi õhust tühjendamist ja kokkupanekut enne, kui kõik sellel viibijad on maha tulnud ja eemaldunud.

7) Pane toode peale kasutamist kokku nii nagu see Sinuni jõudis. Ära paki batuuti kokku kui see on ootamatu vihma tõttu märjaks saanud – lase batuudil enne täielikult kuivada. Kokkupakitult hoia batuuti kuivades siseruumides.


Täiendava info vajadusel ja küsimuste korral pöördu julgelt meie poole. Oleme telefoni teel 24/7 kättesaadavad. Tel. 510 8490.

HEAD KASUTAMIST! Täispuhutavad batuudid on õige kasutamise korral väga ohutud ja suurt rõõmu pakkuvad!